استاد سید محمد هاشمی فرد
1018 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

عقل سرخ(نینوا گر سرزمین یاس بود) (واحد)

نینــوا گـــر ســرزمین یــاس بــود           جلــوه گــاه بــارش احــساس بــود
حـس بـاران، حـس خون، حـس بهار           حـس      گُـل بــر      آستـــان لالــه زار
حـس      پرپــر      گــشتن      گلبـرگ هـا           حـس      رویـش      بـر خـلاف مـرگ هـا
حـس رویش،قـصه ی احساس نیست           عقـل آنجا بـسته ی وسـواس      نیست
عقـل یعنـی:      عـشق      در      اوج کمـال      عـشق، عقـلِ      سـرخ      در      بنـد وصـال
استاد مرحوم عبدالجواد جودی خراسانی
1786 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

مدفن قربانیان(شه فرود آمد به دشت کربلا) (واحد)

شـه فـرود آمـد بـه دشت كربـلا      گفتگـو داشـت بـا زمیـن پُـربـلا
ای زمین! ای تربت عنبرسـرشت
           ای به تربت، برتر از خاك بهشت
ای زمیـن از عرش اعلی بـرتـری           چــون مقـام زاده ی پیغمبــری
بعد از این، خاك تـو باشد مدفنم           تـا قیـامت در تـو بـاشد مسكنم
استاد مرحوم سیدابوالمکارم بلادی
1839 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بنده خاص خدا دادرس روز جزا (واحد)

بــــــنده خــــاص خــــدا، دادرسِ روزِ جـــــزا           مــــایه فـــــخر بـــنی آدم و شـــاه شـــهدا
زاده خـــــتم رســـــل ســــرور اولاد خـــلیل                  بـــــنده خــــاص و مـــحبـوب خداوند جــلیل
حــامی دیـــن حــق و حــافظِ اسـرار رسول                        راحـــتِ روح عـــلی، زاده زهـــــرای بتــــول
آن که پــــیغمبرِ اســلام بُـــوَد نــورِ دو عـین                  ســـید و ســــرورِ احـــرار و وفــادار حســین
ســوّمین رهبــــر اســلام و امــامِ مـــعصوم                        آن کـه تـوأم شـده نـامش همه جا با مظلوم
استاد محمدحسین گرگین
1120 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بار دیگر شور شیون در نهاد ما فتاد (واحد)

بـــــار دیـگر      شــور      شــیون      در      نـهاد      مـــا      فـــتاد      بـــــاز شــیون شــورشـی در جــان مـافـیهـا      نـهاد
بـــــار دیـگر از سـبوی عـشق می جـوشد خروش                  کی شـفق پـوشــان عــاشـق عــاشقان درد نوش
نــــوبت      پـــیکار      دل      در      عــرصـه ی      ایـــثار      شـد      فـــرصـت      دیـــدار      حــــق      در      مــحضر      دادار      شــد
امـشب ای جـان پـروران گر هست ما را تشنه کام                 
هــان بـه مـعنی بــرده زیـن شهد عطش صد تشنه کام
استاد سید محمد هاشمی فرد
985 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شـیعه ای شیعه ی دلخسته ی آشفته ضمیر (واحد)

شـیعه ای شیعه ی دلخسته ی آشفته ضمیر
ای نـظر بـسته بـه خـون رنـگی خـورشید منیر
نـوحـه نـو کـن کـه غـم تـازه      رسـید      از      ره دور
غـمِ سـرهـای سـرِ نـی ،غـمِ بـر نـی سـرِ نـور
غـم خـورشـید کـه چـشمان جـهان را      وا      کـرد
استاد محمود موجی
8819 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بشنو اینک شیعه شور آفرین (واحد)

بـــشنو ایـــنک شــیعه شــور آفـرین
      مـبحث ســربـــاز      ایــمـان      و      یـقـــین
گــوش      کـــن      اســرار      دشـت کـربـلا                  رازهــای      ســینه      ســـوز      نـینـــــوا
عــشق بـــود و شـــور و مــردان خـدا      عــشق بـــود و ســوختن بـی انـتـهـا
نعش اکبر خفته در خـاک است و خون      شــادمـان در هـلـهله      خــصم      زبــون
استاد محمود موجی
785 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ساقی لب تشنگان (واحد)

ساقی لب تشنگان                                          سوی میدان شد روان
ســیـنه ی مــــــولا                                    شــد زغــــم غـــوغـــا
عـالـم شیون و غم            محزون قلب خاتم      زیـن رو شـور و مــاتـم
**** *** ***
روبــروی قــوم کـین                  می خروشد اینچنین
استاد ترکی
484 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

اي قتيلي كه بخون غـرقـه زشـمشير جـفايي (واحد)

اي قتيلي كه ب
مشير ج
هيدي ك
ن از ج
عينان به چه جرمي
استاد محمود موجی
6144 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

چون حسین بن علی بیکس و بی یاور شد (واحد)

چـون حـسین بن عـلی بیـکس و بی یــاور شد
گـــاه
جــانـبـازی
شـهـزاده
عـلی اکـبر