استاد حكیم الهی قمشه ای
588 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

تماشای وصال(خون دل از دیده ی عالم چكید) (نوحه)

خون دل از دیده ی عالم چكید           بـار دگــر مـاه مـحــرم رسـید
خون خدا زاده ی زهرا حـسین           جان به جهان داد و جهان آفرید
از برِ زین چون شه عشق آفرین           كـرد زمین مَفخَر عـرش بـرین
با تـن صد چاك و دل سوزناك           نالـه همی كرد به یزدان      پـاك
گـفت      اِلــها      مَلِكـــا      داورا                       پادشهــا      ذوالـكرما      یـــاورا
استاد مرحوم محمد شریفیان
2718 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

گفتا عبـاس جوان (نوحه)

گفتــــــا عبــــــاس جــــوان(2)      كــي شــاهِ تشنه لبـــان
سكينه آمده نزدم با دو صد آه و فغان           ده           اذن      مــــيدانــــم
فــــــــرزند شـــــــاه عــــــرب      دارم      از      خـــود عــجب
سقاي تشنه لبــانم جانم آمـد به لب           ده           اذن      مــــيدانــــم
سكــــــينه هـــــــــر زمــــــان      گـــويد عـــمو جـــوان
استاد مرحوم سیدمحمد محزون
726 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ازتـاب عـطش سکــینه گــفتا (نوحه)

ازتـاب عـطش سکــینه گــفتا           ای      اکبــــر      تـــاج دار      بــابــا
رحـمی رحـمی که تشنه کامم           ای      یــوسـف      گــلعذار      بــابــا
درخیمه نگر که قحط آب است           اصغر ز عطش به پیچ و تاب است
سـوزد جگــرش زتـاب گرمــا           ای      یــوسـف      گــلعذار      بــابــا
ای جـــان اخـا بکـن ثــوابـی           مــا را      بــرسـان قطــره ی آبـی
استاد سید محمد هاشمی فرد
1018 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

عقل سرخ(نینوا گر سرزمین یاس بود) (واحد)

نینــوا گـــر ســرزمین یــاس بــود           جلــوه گــاه بــارش احــساس بــود
حـس بـاران، حـس خون، حـس بهار           حـس      گُـل بــر      آستـــان لالــه زار
حـس      پرپــر      گــشتن      گلبـرگ هـا           حـس      رویـش      بـر خـلاف مـرگ هـا
حـس رویش،قـصه ی احساس نیست           عقـل آنجا بـسته ی وسـواس      نیست
عقـل یعنـی:      عـشق      در      اوج کمـال      عـشق، عقـلِ      سـرخ      در      بنـد وصـال
استاد محمود موجی
841 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

زینـب به میـدان می آید (نوحه)

زینـب به میـدان می آید -      با      بانگ ابا      یـا علی      بر نعـش شهیـدان می آید -      با      بانگ ابا      یا علی
      در دو جهـان آه و فغان شور و عزاست - بهر حسین ابن علی
یکدم بنگـر یکسو اکبـر خفته به خـون شد یا علی           از خون اولاد تو صـحرا چون هامــون شد یا علی
      شمس و قمـر زیر و زبر زین غوغـاست – بهر حسین ابن علی
ببریــده ز تـن خنجــر کافـر رأس بـرادر      یــا علی      زینـب یک تـن در بیـن ایـن لشکر      کافـر      یــا علی
استاد مرحوم سید جواد عین الملک
1902 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شد روز عاشورا (نوحه)

شـــد روز عـــاشورا      بـا شیـون و غـوغــا
در قتلـه گــه امـروز      شـوری دگـر بـرپــا
هر جـا گـلی پـرپـر      جسمی شده بی سـر
بـر سـر زنـان مـادر      فـریــاد      و      واویــلا
یکســو عـلی اکبــر      یکســو عـلی اصغـر
استاد علی انسانی
1198 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

دُر یتیم(چون عزیز مجتبی در خون تپید) (نوحه)

چون عزیز مجتبی در خون تپید           جام پُر شهد شهادت سر کشید
آه واویلا از این غم واویلا(2)
شـد روانِ عـشق، سـوی او روان           تا دهد جان بر تن آن نیمه جـان
بانگ زد کای سرو دلجوی حسن      ای رُخـت      یــادآور      روی حسـن
گر به دست کین ز پا افتاده ای      با عمو برگو کجا افتاده ای
استاد مرحوم عبدالجواد جودی خراسانی
1786 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

مدفن قربانیان(شه فرود آمد به دشت کربلا) (واحد)

شـه فـرود آمـد بـه دشت كربـلا      گفتگـو داشـت بـا زمیـن پُـربـلا
ای زمین! ای تربت عنبرسـرشت
           ای به تربت، برتر از خاك بهشت
ای زمیـن از عرش اعلی بـرتـری           چــون مقـام زاده ی پیغمبــری
بعد از این، خاك تـو باشد مدفنم           تـا قیـامت در تـو بـاشد مسكنم
استاد مرحوم ناخداعباس دریانورد
1328 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای شیعه مگر قتل شه کرببلا شد (نوحه)

ای شیعـه مگـر قتـل شـه      کرببـلا شـد      یـا مـاه عـزا شد
یـا مـاتـم فـرزنـد علی شیــر خدا      شـد                        در دشت بلا شد
چـون آب بـه روی شه لب تشنه ببستند            دل ها بشکستند
بسیـار عزیـزان      حسیـن تشنـه نشستند           در دشـت بلا شد
از تیـر جفا اصغـر او غرقـه به خـون شد            زینب به فغان شد