شرایط مبلغ از دیدگاه شهید مطهری

| معراج | 0000-00-00 00:00:00 | بازدید: 1051 |

اولين شرط براى يك نفر مبلغ، شناسايى خود مكتب است، شناسايى ماهيت پيام است؛ يعنى كسى كه مى خواهد پيامى را به جامعه برساند بايد خودش با ماهيت آن پيام آشنا باشد .
يك پيام براى اينكه موفق باشد چند شرط لازم دارد؛ اولين شرط قدرت محتوى و به تعبير قرآن حقانيت آن پيام است.

دوم، بكار بستن متد و روش و اسلوب صحيح پيام رسانى است.

سوم، استفاده كردن از وسائل و امكانات طبيعى و صنعتى هر دو ولى به صورت مشروع و با پرهيز از افراط وتفريط؛ افراط به معنى استفاده كردن از وسايل نامشروع كه قهرا نتيجه معكوس مى دهد و تفريط به معنى جمود ورزيدن «در استفاده از وسائل مشروع» كه آنهم باعث ضعف نيروى تبليغى مى شود.

چهارم، كه باقى ماند، لياقت و شخصيت شخص پيام رسان است.

اولين شرط براى يك نفر مبلغ، شناسايى خود مكتب است، شناسايى ماهيت پيام است؛ يعنى كسى كه مى خواهد پيامى را به جامعه برساند بايد خودش با ماهيت آن پيام آشنا باشد .

بايد فهميده باشد كه هدف اين مكتب چيست؟ اصول و پايه هاى اين مكتب چيست؟ راه اين مكتب چيست و به كجا مى رسد؟ اخلاق و اقتصاد و سياست اين مكتب چيست؟ معارف اين مكتب چيست؟ توحيد و معاد اين مكتب چيست؟ احكام و مقررات اين مكتب چيست؟

آخر مگر كسى مى تواند پيامى را به مردم برساند بدون آنكه خودش آن پيام را شناخته و درك كرده باشد؟ اين مثل اين است كه بگوئيم يك نفر مرجع تقليد باشد اما فقه نخوانده باشد.

چطور مى شود كسى مرجع تقليد باشد و بخواهد بر اساس فقه فتوى بدهد و فقه نخوانده باشد و يا مثل اين است كه يك نفر مى خواهد طبيب باشد اما پزشكى نخوانده باشد.

از اينجا معلوم مى شود كه براى يك نفر مبلغ تا چه اندازه وسعت اطلاعات علمى و شناخت اسلام آنهم به صورت يك مكتب لازم است.

شهید مطهری