ماجرایی دربارۀساده زیستی حضرت فاطمه

| معراج | 0000-00-00 00:00:00 | بازدید: 618 |

سلمان فارسی می گوید :
روزی حضرت فاطمه (س) را دیدم که چادری وصله دار و ساده بر سر داشت . در شگفتی ماندم و گفتم عجبا! دختران پادشاهان ایران و قیصر روم بر کرسی های طلایی می نشینند و پارچه های زربفت به تن می کنند. وه که این دختر رسول خداست! نه چادرهای گران قیمت بر سر دارد و نه لباس های زیبا !
 حضرت فاطمه (س) پاسخ دادند :
 ای سلمان! خداوند بزرگ، لباس های زینتی و تخت های طلایی را برای ما در روز قیامت ذخیره کرده است .
آن لحظه ای که زن در خانه ی خود می ماند (و به امور زندگی و تربیت فرزند می پردازد) به خدا نزدیکتر است .